Lion

Polityk Poadium

De gearkomste fan de gemeenteried fan Ljouwert hjit Polityk Poadium. Jo wurde as ynwenner fan de gemeente mear belutsen by de polityk. De ried wol tegearre mei jo problemen oanpakke. De gemeenteried wol inisjativen stypje en de polityk mei ynwenners fan de gemeente Ljouwert ferbine.