Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion

Polityk Poadium

De gearkomste fan de gemeenteried fan Ljouwert hjit Polityk Poadium. Jo wurde as ynwenner fan de gemeente mear belutsen by de polityk. De ried wol tegearre mei jo problemen oanpakke. De gemeenteried wol inisjativen stypje en de polityk mei ynwenners fan de gemeente Ljouwert ferbine.