Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion forum in Nieuwe Zaal

Skriftlike fragen

Om syn taken goed útoefenje te kinnen hat de gemeenteried in tal ynstruminten, lykas it rjocht om fragen te stellen. Hjirûnder folget in oersjoch.