Kin jo besite wachtsje oan it Gemeentehûs? Stel jo besite dan út!
Foar tsjinsten fan Boargersaken kinne jo allinne noch delkomme op ôfspraak.
Mear ynformaasje fine jo op de side Coronafirus (COVID-19).

Lion Raadszaal

Wat docht de gemeenteried

Wat binne de haadtaken fan de gemeenteried en wannear wurdt der gearkaam